Medicinska edukacija - arhiva

2017. godina

10.01.2017. prof. dr Dragoslav Sokić, ass. dr Aleksandar Ristić
„Medikamentna terapija pre i posle hiruškog lečenja epilepsije“

31.03.2017. Vladimir Kostić, Marina Svetel, Ivana Novaković, Tatjana Pekmezović, Nataša Dragašević-Mišković, Igor Petrović, Rada Ješić Vukićević, Duško Kozić, Elka Stefanova, Vladana Marković, Gorana Mandić-Stojmenović, Tanja Stojković, Aleksandra Tomić, Milica Ječmenica-Lukić
“Šta smo naučili o Wilsonovoj bolesti jedan vek nakon njenog otkrića”

01.04.2017. i 18.05.2017. prof. dr Dragosav Sokić, prof. dr Jelena Drulović, prof. dr Tatjana Pekmezović, doc. dr Vladimir Baščarević, ass. dr Irena Dujmović Bašuroski, ass. dr Aleksandar Ristić
„Gde se sustiču bolesti bele mase i bolesti sive mase mozga – novi pregled na multiplu sklerozu i epilepsiju“

19.05.2017. Vladimir Kostić, Ivana Novaković, Ivanka Marković, Elka Stefanova, Marina Svetel, Nataša Dragašević Mišković, Vladana Marković, Milica Ječmenica Lukić
“200 godina monografije Jamesa Parkinsona: šta je novo?”

29.05.2017. prof. dr Dragosav Sokić, doc. dr Vladimir Baščarević, ass. dr Aleksandar Ristić
“Spektar terapijskih mogućnosti u evoluciji epilepsije“

16.06.2017. prof. dr Elka Stefanova, ass. dr Tanja Stojković, Dr Snežana Đorđević, dr Valentina Dašić
„Alchajmerova bolest - od lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti do specijaliste u specijalizovanom centru"

28.09.2017, 05.10.2017, 24.102017. prof. dr Dragana Lavrnić, dr Stojan Perić
„Polineuropatije u kliničkoj praksi - kako ih dijagnostikovati i lečiti“

08-10.06.2017. prof. dr Imad Najm, prof. dr Dileep Nair, prof. dr Andreas Alexopoulos, prof. dr Dragosav Sokić, ass. dr Irene Wang, prof. dr Juan Bulacio, prof. dr Ingmar Blumcke, prof. dr Susanne Fauser, prof. dr Mathew Walker, prof. dr Eugen Trinka, prof. dr Stefano Francione, prof. dr Silvio Bašić, doc dr. Petr Marusic, prof. dr Ana Keleman, doc. dr Petia Dimova, doc. dr Ioana Mindruta, dr Kyriakos Garganis, ass. dr Aleksandar Ristić, doc. dr Nikola Vojvodić
„Belgrade-Cleveland Meeteing on Focal Cortical Dysplasia (Beogradsko-Klivlenski sastanak o fokalnoj kortikalnoj displaziji)“

2016. godina

31.03.2016. prof. dr Marina Svetel, ass. dr Igor Petrović
Domaći kurs:"Jatrogeni nevoljni pokreti - mehanizam nastanka, klinička fenomenologija i terapijski pristup" (održan i  06.04.2016.)

07.04.2016. prof. dr Dragoslav Sokić, ass. dr Aleksandar Ristić
Domaći kurs:"Medikamentna terapija  pre i posle  hirurÅ¡kog lečenja epilepsije“ (održan viÅ¡e puta u razlučitim gradovima, 14.04.2016, 21.04.2016, 12.05.2016, 19.05.216, 26.05.2016)

22.04.2016. prof.dr Dragoslav Sokić, prof. dr Jelena Drulović
Domaći kurs:"Novine u epilepsiji i demijelizacionim bolestima centralnog nervnog sistema“

 

2015. godina

02.04.2015. prof. dr Marina Svetel, ass. dr Igor N. Petrović
Domaći kurs: “Uloga amantadina u lečenju Parkinsonove bolesti i drugih neuroloÅ¡kih poremećaja”( održan viÅ¡e puta u razlučitim gradovima: 02.04.2015, 22.05.2015, 05.11.2015, 19.11.2015, 18.02.2016)

14.05.2015. prof. dr Marina Svetel, ass. dr Igor N. Petrović
Domaći kurs: “Kliničko ispoljavanje i lečenje komplikacija motornog odgovora kod bolesnika sa Parkinsonovom boleÅ¡ću”

30.05.2015. prof. dr Elka Stefanova, prof. dr Gordana Tončev, doc. dr Marija Semnic, dr Smiljana Kostić
Domaći kurs: “Terapijske opcije u Alchajmerovoj bolesti i ostalim demencijama” (održan viÅ¡e puta u razlučitim gradovima: 01.10.2015, 03.10.2015)

18.09.2015. Akademik Prof.dr Vladimir Kostić, Akademik Prof.dr DuÅ¡ica Lečić ToÅ¡evski,Prof.dr Dragoslav Sokić, Doc.dr NataÅ¡a DragaÅ¡ević MiÅ¡ković, Ass.dr Igor Petrović Ass.dr Aleksandar Ristić, Prof.dr Mark Edvards, Prof.dr Majkl Ker
Domaći simpozijum:“Funkcionalni neuroloÅ¡ki poremećaji: interdisciplinarni pristup”

20.11.2015. Akademik Vladimir Kostić, prof. dr Dragoslav Sokić, prof. dr Nadežda Čovičković Å ternić, prof. dr Ljiljana Beslać BumbaÅ¡irević, prof. dr Zagorka Jovanović, doc. dr Jasna Zidverc, ass. dr Aleksandra Pavlović, ass. dr Milija Mijajlović
Domaći simpozijum:” NajčeÅ¡će bolesti u neurologiji “

 

2014. godina

27.3.2014. prof. dr Elka Stefanova, doc. dr Vladimir Janjić
Stručni sastanak: "Dobra klinička praksa u Alchajmerovoj bolesti"

26.05.2014. prof. dr Elka Stefanova
Stručni sastanak: "Deset zabluda u vezi Alchajmerove bolesti" (održan i  27.05.2014.)

28.11.2014. prof. dr Marina Svetel, prof. dr Elka Stefanova, doc. dr NataÅ¡a DragaÅ¡ević MiÅ¡ković, ass. dr Igor Petrović
Domaći kurs: Uloga dopaminskih agonista u lečenju noćnih simptoma, motornih i nemotornih komplikacija dopaminergičke terapije kod obolelih od Parkinsonove bolesti

 

2013. godina

23.02.2013. Akademik dr Vladimir Kostić, prof. dr Dragoslav Sokić, prof. dr Marina Svetel, prof. dr Elka Stefanova, prim. dr Slavko Janković
Domaći kurs:"Neuropsihijatrija ponovo "

29.03.2013. dr sci. med. dr Georgios K. Tsivgoulis
Stručni sastanak:"Terapija akutnog moždanog udara: mogućnosti i neuspesi"

02.04.2013. Akademik dr Vladimir Kostić, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, prof. dr Elka Stefanova, prof. dr Tatjana Pekmezović, doc. dr Vladimir Janjić
Domaći kurs: " Alchajmerova bolest - da li imamo nova reÅ¡enja "

15.05.2013. Akademik dr Vladimir Kostić, prof. dr Marina Svetel, prof. dr Elka Stefanova
Domaći kurs: " Recognition programme  rano otkrivanje alchajmerove bolesti " (održan viÅ¡e puta u različitim gradovima: 08.05.2013, 15.05.2013)

24.04.2013. prof. dr Hughes Chabriat
Stručni sastanak: "Cadasil and other hereditary ischemic small vessel disease"

14.05.2013. Akademik dr Vladimir Kostić, prof. dr Marina Svetel, prof. dr Elka Stefanova, prof. dr Tihomir Ilić, ass. dr Igor Petrović
Domaći kurs:" Dileme u dijagnostici nevoljnih pokreta i reÅ¡avanju komplikacija parkinsonove bolesti "

18.05.2013. Prof Dr Elka Stefanova, Prof Dr Gordana Tončev
Domaći kurs: " Prezentacija novih kriterijuma za postavljanje dijagnoze alchajmerove bolesti, blagog kognitivnog poremećaja i prekliničke forme bolesti "

27-28.09.2013. Prof. Dr Marina Svetel, Prof. dr Elka Stefanova ,Ass.dr Igor Petrović
Domaći kurs:"Dijagnostičke i terapijske dileme u Parkinsonovoj bolesti"

30.09.2013. Ass.dr Nikola Vojvodić
Stručni sastanak: "Lečenje epilepsije kod starijih"( održan I 06.11.2013.

01.10.2013. Prim.dr Slavko Janković, Dr Slobodanka Pejović Nikolić
Stručni sastanak: "Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje nesanice"  (odžan viÅ¡e puta,02.10.2013.,03.10.2013.,04.10.2013. i  26.06.2014.)

07.10.2013. Prof. Dr Dragoslav Sokić
Stručni sastanak: "Prirodni tok i evolucija epilepsije"

08.10.2013. Prof. Dr Elka Stefanova, Ass.dr Aleksandra M. Pavlović, Mr sci.med.dr Mirjana Petrović, Doc.dr Marija Semnic, Dr Snežana Đorđević, Prim.dr Aleksandra Milićević KalaÅ¡ić
Stručni sastanak: "Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje Alchajmerove bolesti " (održan viÅ¡e puta, 09.10.2013.,10.10.2013.,11.10.2013.

15.10.2013. Prof. Dr Jelena Drulović, Prof .Dr Tatjana Pekmezović, Ass.Dr Å arlota MesaroÅ¡, Ass, Dr Irena Dujmović BaÅ¡uroski,Prof.Dr Slobodan Vojinović, Prof.Dr Gordana Tončev
Stručni sastanak:”Nacionalni vodič dobre kliničke prakse  multipla skleroza" (odžan viÅ¡e puta,16.10.2013., 17.10.2013.,18.10.2013.)

30.11.2013. Prof.dr Dragoslav Sokić, Ass.dr Aleksandar Ristić
Domaći kurs: "Terapija epilepsije po meri bolesnika: medikamentno, stimulaciono i hiruÅ¡ko lečenje bolesnika sa epilepsijom"

04.12.2013. Prof dr Evica Dinčić
Stručni sastanak: "Endofenotip multiple skleroze - korak prema prevenciji bolesti "

 

2012. godina

20.04.2012. Prof Dr NebojÅ¡a Lalić, Prof Dr Dragana Lavrnić, Doc Dr Aleksandra Jotić i  Ass Dr Ivana Basta
Domaći kurs: “Bolna dijabetesna neuropatija” (održan i 29.05.2012.)

23.04.2012. Prof Dr Dragoslav Sokić, Ass Dr Aleksandar Ristić
Domaći kurs:”Epilepsija i psihijatrijski i kognitivni komorbiditeti” (održan viÅ¡e puta u razlučitim gradovima, 29.05.2012., 13.09.2012.)

8-9.jun 2012. Prof Dr Elka Stefanova, Prof Dr Slavica Đukić Dejanović
Domaći kurs: “Praktični vodič za dijagnozu i lečenje Alchajmerove bolesti”

09.11.2012. Prof.Dr Elka Stefanova
Stručni sastanak: "Značaj pravovremene dijagnostike demencije i faktori rizika"

 

2011. godina

13.04.2011. Akademik Prof.Dr Vladimir Kostić, Prof.Dr Marina Svetel, Prof.Dr Elka Stefanova
Domaći kurs:”ReCognition programme Rano prepoznavanje Alchajmerove bolesti”

09.05.2011. Prof Dr Dragan Pavlović
Stručni sastanak” "Progresivna multifokalna  leukoencefalopatija"

27.05.2011. Prof.Dr Marina Svetel
Stručni sastanak:” Kontinuirana dopaminergička stimulacija i lečenje Parkinsonove bolesti” (održan i 15.06.2011.)

29.05-31.05.2011. Prof.Dr Elka Stefanova, Prof.Dr Marina Svetel
Domaći kurs:”Savremeni terapijski pristup i lečenje Alchajmerove bolesti i demencija u sklopu Parkinsonove bolesti”

27.05.2011. Prof.Dr Elka Stefanova
Stručni sastanak:  Nova terapijsae opcija lečenja Parkinsonove bolesti” ,(održan i 30.05.2011.)

16.-17.09.2011.  Prof Dr Elka Stefanova, Prof Dr Gordana Tončev
Domaći kurs:” Alchajmerova bolest” (održan viÅ¡e puta, u različitom gradovima 11.-12.11.2011., 23.-24.03.2012., 30.-31.03.2012.)

17.10. 2011. Prof Dr Phillippe Kahane
Stručni sastanak: "The role of invasive in EEG in presurgical evaluation in patients with focal pharmacoresistant epilepsy"

21-22.10.2011. AkademikProf. Dr Vladimir Kostić, Prof Dr Dragoslav Sokić, Prof Dr Slavica Đukić Dejanović, Prof Dr DuÅ¡ica Lečić ToÅ¡evski, Prof Dr Ratomir Lisulov, Prim Dr Slavko Janković
Domaći kurs:” Terapijski izazovi psihofarmaka danas”

23.11.2011. Prof Dr Marina Svetel,  Prof Dr Elka Stefanova Doc Dr NataÅ¡a DragaÅ¡ević MiÅ¡ković, DrJelena Stamenović
Domaći kurs: "ZaÅ¡to se ne treba bojati dopaminskih agonista u lečenju Parkinsonove bolesti i opravdanost  primene preparata sa produženim oslobađanjem" (održan viÅ¡e puta u različitim gradovima, 30.11.2011.,07.12.2011.)

28.11.2011.Ass.Dr Å arlota MesaroÅ¡, Ass.Dr Irena Dukmović BaÅ¡uroski, ass.dr Ivana Basta, Ass.Dr Aleksandra Radojičić, dr Milija Mijajlović
Domaći kurs:”Klinički algoritmi za lečenje neuroloÅ¡kih bolesti”

 

2010. godina

17.02.2010.Prof.dr  Dragoslav Sokić, Prof Paolo Tinuper
Stručni sastanak:""Stimulacija vagusnog nerva u terapiji bolesnika sa epilepsijom"

24.03.2010. Prof.dr Zagorka Marković Jovanović
Stručni sastanak:"Savremene mogućnosti ultrazvučne dijagnostike cerebrovaskularnih poremećaja"

09.04.2010. Akademik Prof dr Vladimir Kostić, Prof dr Erwin Ott, Ass Prof  Daliuus Jatužis, Ass Prof Bajenaru Ovidiu Alexandru, Prof dr Laszlo Vecsei, Prof dr Laszlo Vecsei, Prof Dr Maja Relja
Kurs:” Parkinsonova bolest - Train the trainer meeting”

23.04.2010.Prof Dr Dragan Pavlović, Prof.dr Marina Svetel
Stručni sastanak: “Savremena terapija demencija”

23.04.2010.Prof.dr Enrico Granieri, DrRiccardo De Gennaro,Dr Patrik Fazio
Stručni sastanak: "Epidemiological studies in MS: role of environment"

14-16.05.2010. Prof.dr Marina Svetel, Dr Igor Petrović
Kurs: "Rano prepoznavanje i lečenje motornih i nemotornih komplikacija dugotrajne terapije levodopom" (održan i 08.-10.04.2011.)

15.10. - 16.10.2010. Prof Dr Marina Svetel, Prof Dr Elka Stefanova
Kurs:" Kontinuirana dopaminergička stimulacija: zaÅ¡to i kako?"

19.11.2010. Prof Dr Marina Svetel
Stručni sastanak:”Terapijski izbori u lečenju Parkinsonove bolesti”

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.