III odeljenje: Istraživanje

Na odeljenju za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine se pored kliničkih i edukativnih aktivnosti sprovodi i intenzivan naučno-istraživački rad. Istraživanja su pretežno fokusirana na oblast neuroimunologije, elektrofiziologije i neuroepidemiologije neuromišićnih oboljenja. Najintentenzivniji istraživački rad se odvija na polju genetskih ispitivanja mišićnih distrofija, familijarnih formi amiotrofične lateralne skleroze (ALS) i hereditarnih neuropatija, uz genetsko savetovanje obolelih i članova njihove porodice. Sledeći bitan segment istaživačkog rada je polje neuroimunologije koje obuhvata odredjivanje antiglikolipidnih i antiglikoproteinskih antitela u krvi i likvoru bolesnika sa stečenim imunski posredovanim neuropatijama i detekciju antineuronalnih antitela kod pacijenata sa različitim paraneoplastičnim sindromima. Pored toga u okviru obaveznog skrininga bolesnika sa miastenijom gravis planira se i odredjivanje različitih serumskih autoantitela /anti-AChR, anti-MuSK, anti-titin i  anti-rianodin antitela/. U oblasti elektrofiziologije istraživanja se baziraju na metodama ranog otkrivanja početnih formi polineuropatija u slučajevima kada je konvencionalna elektromioneurografija u granicama normale, kao i definisanje elektrofiziološkog profila odredjenih subpopulacija bolesnika sa miastenijom gravis. Na našem odeljenju se u skladu sa savremenim pristupom terapiji obolelih pored uobičajenih neuroepidemioloških metoda istraživanja posebna pažnja poklanja i bolesti motornog neurona. Poslednjih godina se deo naših istraživanja odnosi na ispitivanje funkcije autonomnog nervnog sistema i kognitivnih poremećaja pacijenata sa miotoničnom distrofijom i bolesti motornog neurona, kao i analizom različitih laboratorijskih parametara /insulinska rezistencija, nivo leptina u serumu, tau proteina i beta-amiloida u likvoru/ kod obolelih od miotonične distrofije, kao i analizom tau proteina i beta amiloida u likvoru kod  bolesnika sa ALS-om.

U istraživačkoj delatnosti odeljenje ostvaruje saradnju, ne samo sa drugim istraživačkim institucijama u zemlji, već i u inostranstvu /Italija, Nemačka, Švedska, Holandija, Engleska i Makedonija/. Rezultati dosadašnjih israživanja su prezentovani na velikom broju stručnih skupova u zemlji i inostranstvu i publikovani u velikom broju domaćih i stranih stručnih i naučnih časopisa. Istraživači ovog odeljenja su dali značajan doprinos u nekoliko multicentričnih kliničkih studija.

IMUNOLOŠKA LABORATORIJA ZA BOLESTI PERIFERNOG NERVNOG SISTEMA

U okviru odeljenja za neuromišićne bolesti 2008 godine je počela sa radom laboratorija koja se bavi dijagnostikom i istraživanjem stečenih, imunski posredovanih neuropatija, paraneoplastičnih sindroma i miastenije gravis.

U ovoj laboratoriji se rade sledeće analize:

  • odredjivanje antiglikolipidnih /GM1, GD1a, GD1b i sulfatidi/ antitela ELISA metodom u serumu i likvoru bolesnika sa stečenim, inflamatornim neuropatijama.
  • detekcija serumskih i likvorskih antitela na proteinske i glikoproteinske antigene mijelina i aksona centralnog i perifernog nervnog sistema IMUNOBLOT metodom. Ova metoda bi se koristila za detekciju anti-MAG antitela, predominantno kod bolesnika sa polineuropatijom udruženom sa monoklonskom gamapatijom i različitim hematološkim oboljenjima.
 

Ko je online

Imamo 38 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.