Home Nauka Bibliografija Magistarske teze
Magistarske teze

Vladimir S. Kostić. In vitro izucavanje energetskog stanja kapilara mozga. Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu (smer neurobiologija), 1980  (magistarska teza).

Jovanović (Marković) Zagorka. Značaj poremećaja srčanog ritma za nastanak akutnih cerebrovaskularnih oboljenja, Magistarska teza, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1981 (magistarska teza).

Dragana Lavrnić. Evaluacija terapije bolesnika sa mijastenijom gravis. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1987 (magistarska teza).

Eleonora Džoljić. Uticaj inhibitora enkefalinaza na centralne efekte endogenih opioidnih peptida. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1988 (magistarska teza).

Zorica Stević. Endokrinološka evaluacija bolesnika sa miotoničnom distrofijom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1988 (magistarska teza).

Vidosava Rakočević. Vrednost promene QRS kompleksa i drugih EKG parametara izazvanih opterećenjem u otkrivanju koronarne insuficijencije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1989 (magistarska teza).

Jelena Drulović. Procena vrednosti laboratorijskih i neurofizioloških testova u dijagnostici multiple skleroze, 1989 (magistarska teza).

Jovanović Dejana. Faktori rizika za razvoj cerebralnog infarkta kod mlađih odraslih osoba.  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1993 (magistarska teza).

Jasna Zidverc-Trajković: Rana prognoza netraumatskih intracerebralnih hematoma, Magistarska teza, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994 (magistarska teza).

Milović Pavlović Aleksangra: Korelacija nalaza kompjuterizovane tomografije endokranijuma i kliničke slike u bolesnika sa zatvorenim kraniocerebralnom povredom, Magistarska teza, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,1999 (magistarska teza).

Šarlota Mesaroš: Kliničke karakteristike i nalaz magnetne rezonance mozga kod bolesnika od multiple skleroze bez oligoklonalnih IgG traka u likvoru, 2000 (magistarska teza).

Ivana Basta: Značaj anti-gangliozidnih i anti-sulfatidnih antitela u neuromišićnim bolestima, 2002 (magistarska teza).

Marko Ercegovac. Faktorska analiza specifičnosti i učestalosti simptoma juvenilne mioklonične epilepsije. Medicinski fakultet u Beogradu Univerziteta u Beogradu, 2003 (magistarska teza).

Irena Dujmović Bašuroski. Uloga  azotnog oksida i njegovih metabolita u multiploj sklerozi i eksperimentalnom alergijskom encefalomijelitisu, 2003 (magistarska teza).

Dr Aleksandra Kačar, "Kliničko i elektrofiziološko istraživanje fokalne distonije ruke", Medicinski Fakultet u Beogradu, mart 2003. godine (magistarska teza).

Aleksandar Ristić. Kliničko-morfološke korelacije kod obolelih od hemibalizma. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004 (magistarska teza).

Igor Petrović. Genotipsko-fenotipske korelacije kod bolesnika od Wilsonove bolesti. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005 (magistarska teza).

Mijajlović Milija: Značaj insulinorezistencije u ishemičnoj bolesti mozga, Magistarska teza, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008 (magistarska teza).

Magistarska teza: Odnos prisustva antitela na acetil-holinski receptor i patologije timusa kod generalizovane miastenije gravis“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.

Milica Ječmenica Lukić: Klinicke i radiografske karakteristike progresivne supranuklearne paralize, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010 (akademski specijalistički rad).

Marina Stojanović. Štetno dejstvo antikancerske terapije na mozak. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1988 (magistarska teza)

Aleksandra Parojčić. Kognitivni profil frontotemporalnih demencija u odnosu na obolele od Alchajmerove bolesti. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008 (magistarska teza)

Ivan Marjanović. Heterogenost stečene autoimune mijastenije gravis. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009 (specijalistički akademski rad)

Ivana Berisavac. Distonija plus sindromi. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009 (magistarska teza)

Ana Nikolić. Odnos antitela protiv acetilholinskog receptora i hiperplazije timusa kod bolesnika sa generalizovanom miastenijom gravis. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009 (magistarska teza)

Aleksandra Radojičić. Glavobolja izazvana prekomernom upotrebom lekova: faktori rizika, klinicka ispoljavanja i savremeni koncepti lecenja.  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010 (specijalistički akademski rad)

Višnja Pađen. Moždana smrt: dijagnostički kriterijumi i transplantacija organa. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010 (specijalistički akademski rad)

Gorana Mandić Stojmenović. Određivanje koncentracije bamiloida sa 42 aminokiseline,ukupnog i fosforilisanog tau proteina u cerebrospinalnoj tečnosti kod bolesnika sa Alzheimerovom bolešću. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010 (specijalistički akademski rad)

Vladana Marković. „Genotipske i fenotipske karakteristike obolelih od Parkinsonove bolesti ranog početka. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010 (specijalistički akademski rad)

Tanja Stojković. Primena jedno-fotonske emisione kompjuterizovane tomografije (DAT-SPECT) u diferencijalnoj dijagnozi parkinsonizma. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010 (specijalistički akademski rad)

Aleksandra Tomić. Kliničke, genetske, epidemiološke i radiološke karakteristike obolelih od Vilsonove bolesti. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010 (specijalistički akademski rad)

Maja Budimkić. Dijagnostičke i terapijske dileme u akutnom ishemijskom moždanom udaru uzrokovanom spontanom arterijskom disekcijom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010 (specijalistički akademski rad)

Predrag Stanarčević. Novine u trombolitičkoj terapiji u lečenju akutnog ishemičnog moždanog udara. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (specijalistički akademski rad)

Iva Stanković. Istraživanje depresivnosti u Parkinsonovoj bolesti. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013 (specijalistički akademski rad)

 

Ko je online

Imamo 36 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.