• Srpski
  • English
Home Edukacija Slika meseca Arhiva slika meseca
Slika meseca
Mart 2017.

Na Klinici za neurologiju se za lekare i medicinske sestre odrzavaju kursevi reanimacije.

 

 

 
Decembar 2016.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 14-15. oktobra 2016. godine je organizovana jubilarna V Škola Mladih neurologa Srbije “Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi-izazovi u dijagnostici i lečenju“.

 

 

 
Decembar 2013.

Monografija MULTIPLA SKLEROZA, urednika Prof. dr Jelene Drulović,  je promovisana 5.decembra 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Monografija MULTIPLA SKLEROZA je u rangu istaknutih monografija od nacionalnog značaja.

 

 

 
Oktobar 2013.

U organizaciji Društva mladih neurologa Srbije i pod pokroviteljstvom Društva neurologa Srbije, na Paliću je tokom 4. i 5. oktobra 2013. organizovana Prva škola cerebrovaskularnih bolesti. Ukupno 122 polaznika iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije je imalo priliku da stekne novi pogled na savremena znanja iz cerebrovaskularnih oboljenja, koja su im preneta od strane devet eminentnih eksperata iz ove oblasti. U radu Škole je učestvovalo i 25 mladih prezentera iz raznih delova Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, a gotovo 70% polaznika su činili specijalizanti i klinički lekari iz oblasti neurologije. Susret je odlikovao visok nivo stručnog i profesionalnog kvaliteta, kao i bogat društveni program. Dvanaest farmaceutskih kompanija je podržalo aktivnosti skupa.

 
Jun 2013.

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija udružena sa HIV infekcijom

Magnetna rezonanca (MR) endokranijuma prikazuje progresivnu multifokalnu leukoencefalopatiju odnosno difuzne konfluentne T2W (srednji red) I FLAIR (poslednji red) hipereintenzne promene moždane bele mase, uz uredan nalaz na T1 sekvenci (prvi red) MR mozga, kod pacijenta starosne dobi 40 godina sa progresivnim kognitivno-bihejvioralnim smetnjama i konkomitantnom HIV neuroinfekcijom.

 

 

 
Maj 2013.

 

U organizaciji Centra za epilepsije Klivlendske klinike (Ohajo, SAD), Klinike za neurologiju Kliničkog Centra Srbije u Beogradu (Srbija) i Društva Neurologa Srbije,  od 18. do 21. aprila 2013. godine, na Mećavniku, održan je „Kurs hirurgije epilepsije“. 
Polaznici kursa imali su čast da čuju predavanja vodećih epileptologa Centra za epilepsije Klivlendske klinike, kao i eksperata iz Evrope. 
Polaznici kursa bili su lekari iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske, Federacije BIH, Crne Gore, Makedonije,  Nemačke, Egipta.
Na kursu su obrađeni svi aspekti osnovnih principa hirurgije epilepsije , uključujući incijalnu obradu bolesnika sa napadima nedefinisane etiologije, neuroimidžing kod bolesnika sa epilepsijom, kao i racionalni pristup u strategiji hirurškog lečenja lezionih i nelezionih refraktarnih bolesnika sa epilepsijom. Napredniji deo kursa obuhvatio je i kontraverzne teme u hirurgiji epilepsija kao što su pristup u slučajevima bilateralne temporalne epilepsije, uloga hirurških tehnika, izbor metode invazivne evaluacije, razmatranje ponovnog hirurškog lečenja ukoliko dođe do neuspeha posle prve operacije i slično, kao i radionice gde su u malim grupama razmatrani komplikovani hirurški slučajevi.
Kurs je protekao u konsutruktivnoj i prijatnoj atmosferi i pružio je našim epileptolozima priliku da sagledaju sve aspekte i najnovija dostignuća u oblasti hirurgije epilepsije.

 

 
April 2013.

Bolesnik star 58 godina javio se u Urgentni centar zbog upornih vrtoglavica. CT endokranijuma pokazao je u potpunosti uredan nalaz u moždanom stablu, uz hipodenzne lezije supratentorijalno levo (slika A) nejasne etiologije, koje se nisu prebojavale postkontrastno. Nalaz na T1 sekvenci MR pokazuje lezije smanjenog intenziteta signala supratentorijalno obostrano, izraženije levo (slika B), koje se na T2 sekvenci prikazuju kao hiperintenzne (slika C). Nalaz odgovara gigantskim perivaskularnim Virchow-Robinovim prostorima.

 
Mart 2013

Nalaz bilateralnih hiperintenziteta u bazalnim ganglijama u DWI i FLAIR sekvencama NMR endokranijuma kod 72. godišnje bolesnice sa rapidno progresivnom demencijom, mioklonizmima, cerebelarnom i ekstrapiramidnom simptomatologijom i kliničkom kao i neuroradiološkom sumnjom na Creutzfeldt-Jakob-ovu bolest.

 
Februar 2013.

Primer primene Southern blot metode
Detekcija ekspanzije CTG ponovaka U DMPK genu kod pacijenata sa miotoničnom distrofijom tip 1 (DM1)

Kod porodice prikazane na slici jasno se vidi fenomen genetske anticipacije, odnosno povećanje broja CTG ponovaka prilikom prenošenja mutiranog gena na potomstvo.

MDN163 – žena iz prve generacije; MDN161 i MDN164 – ćerke od MDN 163; MDN165 – sin od MDN164; M – marker za veličinu; veličine su izražene u baznim parovima.

 
Januar 2013.

Rezultati analize seruma bolesnika na prisustvo anti-neuronalnih antitela sprovedeni u Neuroimunološkoj laboratoriji Klinike za neurologiju.
Za analizu se koristi metoda indirektne imunofluorescencije (IIF), a za definitivnu potvrdu pozitivnosti nalaza koristi se imunoblot metoda (IB).

 
Decembar 2012

Škola nevoljnih pokreta

13. i 14. 10.2012. na Paliću, održana je Škola nevoljnih pokreta, prvi edukacioni skup koje je organizovalo Društvo mladih neurologa Srbije - DMNS (ogranak Društva neurologa Srbije - DNS).
Lekari Klinike za neurologiju, sa kolegama iz cele Srbije, uzeli su učešće u ovom skupu kao članovi naučnog i organizacionog odbora i kao učesnici.

 
Decembar 2011

Praktikum - Osnovi neurološkog pregleda

Praktikum za studente Medicinskog fakulteta - Osnovi neurološkog pregleda - nagrađen je godišnjom nagradom Medicinskog fakulteta u Beogradu za doprinos edukaciji.

 
Septembar 2011

Posttraumatski interhemisferičan subduralni hematom kod 78–godišnje bolesnica sa veštačkom mitralnoim valvulom lečenom antikoagulantnom terapijom (mart 2011, Urgentna neurologija)

Bilateralan akutni infarkt mozga u slivu unutrašnje karotidne arterije kod 74-godišnjeg bolesnika

 
Mart 2011.

DAT-SPECT: Single-Photon Emission Computed Tomography - SPECT uz ligand koji se vezuje za Dopaminski Transporter-DAT

 
Mart 2010.

 

MR mozga (T2W sekvenca): zone hiperintenziteta signala okcipitalno obostrano.

 
Februar 2009.

Elektroforeza na agaroznom gelu: detekcija mutiranih alela kod bolesnika sa Friedreichovom ataksijom.
Analiza urađena u novoformiranoj Genetičkoj laboratoriji Instituta za neurologiju.

 
Decembar 2008.

Hipokamaplna skleroza u levom temporalnom režnju

 
Avgust 2008.

Nalaz “tigrovih očiju” na T2W sekvenci MR endokranijuma kod obolelog od
neurodegeneracije udružene sa defektom funkcije pantotenat kinaze -PKAN
(ranija Hallevorden-Spatzova bolest) sa genetski dokazanom
mutacijom 1231G-A u genu za pomenuti enzim
.

 
Jul 2008.

Kamptokormija kod Parkinsonove bolesti:
crtež Charcot-ovog učenika Paul Richera (levo)
i naše bolesnice obolele od PB (desno).

 


Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.