Home Education Picture of the month Picture of the month archive
Picture of the month
Jul 2018.
There are no translations available.

alt

Slika prikazuje pozitivan nalaz antitela usmerenih prema površnim antigenima neurona - NMDA receptorima u likvoru detektovanih metodom indirektne imunoflurescencije (IIF-CBA) - “Cell Based Assay”.

 
April 2018
There are no translations available.

alt

Bolesnica stara 89 godina javila se u Urgentni centar zbog naglo nastale desnostrane slabosti i otežanog govora, sa kliničkom slikom akutnog moždanog udara u terapijskom prozoru, 90 minuta nakon natanka moždanog udara. Pri prijemu NIHSS: 12. CT endokranijuma pokazao je u potpunosti uredan nalaz, dok je angiografija krvnih sudova vrata i mozga ukazala na okluziju završneg dela leve ACI. Započeta je trombolitička terapija, nakon čega se pristupa mehaničkoj trombektomiji.

U roku od 12h nakon primenjene intervencije dolazi do značejne regresije neurološkog deficita.

Pri otpustu NIHSS: 0, Rankin 0, Barthelov index 100.

 
March 2017.

Na Klinici za neurologiju se za lekare i medicinske sestre odrzavaju kursevi reanimacije.

 

 

 
Decembar 2016.
There are no translations available.

U organizaciji Društva neurologa Srbije na Paliću od 14-15. oktobra 2016. godine je organizovana jubilarna V Škola Mladih neurologa Srbije “Neuromišićne bolesti u kliničkoj praksi-izazovi u dijagnostici i lečenju“.

 

 

 
Decembar 2013.
There are no translations available.

Monografija MULTIPLA SKLEROZA, urednika Prof. dr Jelene Drulović,  je promovisana 5.decembra 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Monografija MULTIPLA SKLEROZA je u rangu istaknutih monografija od nacionalnog značaja.

 

 

 
Oktobar 2013.
There are no translations available.

U organizaciji Društva mladih neurologa Srbije i pod pokroviteljstvom Društva neurologa Srbije, na Paliću je tokom 4. i 5. oktobra 2013. organizovana Prva škola cerebrovaskularnih bolesti. Ukupno 122 polaznika iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije je imalo priliku da stekne novi pogled na savremena znanja iz cerebrovaskularnih oboljenja, koja su im preneta od strane devet eminentnih eksperata iz ove oblasti. U radu Škole je učestvovalo i 25 mladih prezentera iz raznih delova Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, a gotovo 70% polaznika su činili specijalizanti i klinički lekari iz oblasti neurologije. Susret je odlikovao visok nivo stručnog i profesionalnog kvaliteta, kao i bogat društveni program. Dvanaest farmaceutskih kompanija je podržalo aktivnosti skupa.

 
Jun 2013.
There are no translations available.

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija udružena sa HIV infekcijom

Magnetna rezonanca (MR) endokranijuma prikazuje progresivnu multifokalnu leukoencefalopatiju odnosno difuzne konfluentne T2W (srednji red) I FLAIR (poslednji red) hipereintenzne promene moždane bele mase, uz uredan nalaz na T1 sekvenci (prvi red) MR mozga, kod pacijenta starosne dobi 40 godina sa progresivnim kognitivno-bihejvioralnim smetnjama i konkomitantnom HIV neuroinfekcijom.

 

 

 
Maj 2013.
There are no translations available.

 

U organizaciji Centra za epilepsije Klivlendske klinike (Ohajo, SAD), Klinike za neurologiju Kliničkog Centra Srbije u Beogradu (Srbija) i Društva Neurologa Srbije,  od 18. do 21. aprila 2013. godine, na Mećavniku, održan je „Kurs hirurgije epilepsije“. 
Polaznici kursa imali su čast da čuju predavanja vodećih epileptologa Centra za epilepsije Klivlendske klinike, kao i eksperata iz Evrope. 
Polaznici kursa bili su lekari iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske, Federacije BIH, Crne Gore, Makedonije,  Nemačke, Egipta.
Na kursu su obrađeni svi aspekti osnovnih principa hirurgije epilepsije , uključujući incijalnu obradu bolesnika sa napadima nedefinisane etiologije, neuroimidžing kod bolesnika sa epilepsijom, kao i racionalni pristup u strategiji hirurškog lečenja lezionih i nelezionih refraktarnih bolesnika sa epilepsijom. Napredniji deo kursa obuhvatio je i kontraverzne teme u hirurgiji epilepsija kao što su pristup u slučajevima bilateralne temporalne epilepsije, uloga hirurških tehnika, izbor metode invazivne evaluacije, razmatranje ponovnog hirurškog lečenja ukoliko dođe do neuspeha posle prve operacije i slično, kao i radionice gde su u malim grupama razmatrani komplikovani hirurški slučajevi.
Kurs je protekao u konsutruktivnoj i prijatnoj atmosferi i pružio je našim epileptolozima priliku da sagledaju sve aspekte i najnovija dostignuća u oblasti hirurgije epilepsije.

 

 
April 2013.
There are no translations available.

Bolesnik star 58 godina javio se u Urgentni centar zbog upornih vrtoglavica. CT endokranijuma pokazao je u potpunosti uredan nalaz u moždanom stablu, uz hipodenzne lezije supratentorijalno levo (slika A) nejasne etiologije, koje se nisu prebojavale postkontrastno. Nalaz na T1 sekvenci MR pokazuje lezije smanjenog intenziteta signala supratentorijalno obostrano, izraženije levo (slika B), koje se na T2 sekvenci prikazuju kao hiperintenzne (slika C). Nalaz odgovara gigantskim perivaskularnim Virchow-Robinovim prostorima.

 
Mart 2013
There are no translations available.

Nalaz bilateralnih hiperintenziteta u bazalnim ganglijama u DWI i FLAIR sekvencama NMR endokranijuma kod 72. godišnje bolesnice sa rapidno progresivnom demencijom, mioklonizmima, cerebelarnom i ekstrapiramidnom simptomatologijom i kliničkom kao i neuroradiološkom sumnjom na Creutzfeldt-Jakob-ovu bolest.

 
Februar 2013.
There are no translations available.

Primer primene Southern blot metode
Detekcija ekspanzije CTG ponovaka U DMPK genu kod pacijenata sa miotoničnom distrofijom tip 1 (DM1)

Kod porodice prikazane na slici jasno se vidi fenomen genetske anticipacije, odnosno povećanje broja CTG ponovaka prilikom prenošenja mutiranog gena na potomstvo.

MDN163 – žena iz prve generacije; MDN161 i MDN164 – ćerke od MDN 163; MDN165 – sin od MDN164; M – marker za veličinu; veličine su izražene u baznim parovima.

 
Januar 2013.
There are no translations available.

Rezultati analize seruma bolesnika na prisustvo anti-neuronalnih antitela sprovedeni u Neuroimunološkoj laboratoriji Klinike za neurologiju.
Za analizu se koristi metoda indirektne imunofluorescencije (IIF), a za definitivnu potvrdu pozitivnosti nalaza koristi se imunoblot metoda (IB).

 
Decembar 2012

Škola nevoljnih pokreta

13. i 14. 10.2012. na Paliću, održana je Škola nevoljnih pokreta, prvi edukacioni skup koje je organizovalo Društvo mladih neurologa Srbije - DMNS (ogranak Društva neurologa Srbije - DNS).
Lekari Klinike za neurologiju, sa kolegama iz cele Srbije, uzeli su učešće u ovom skupu kao članovi naučnog i organizacionog odbora i kao učesnici.

 
December 2011

Praktikum - Osnovi neurološkog pregleda

Praktikum za studente Medicinskog fakulteta - Osnovi neurološkog pregleda - nagrađen je godišnjom nagradom Medicinskog fakulteta u Beogradu za doprinos edukaciji.

 
Septembar 2011
There are no translations available.

Posttraumatski interhemisferičan subduralni hematom kod 78–godišnje bolesnica sa veštačkom mitralnoim valvulom lečenom antikoagulantnom terapijom (mart 2011, Urgentna neurologija)

Bilateralan akutni infarkt mozga u slivu unutrašnje karotidne arterije kod 74-godišnjeg bolesnika

 
March 2011.

DAT-SPECT: Single-Photon Emission Computed Tomography - SPECT uz ligand koji se vezuje za Dopaminski Transporter-DAT

 
March 2010.

 

MR mozga (T2W sekvenca): zone hiperintenziteta signala okcipitalno obostrano.

 
February 2009.

Elektroforeza na agaroznom gelu: detekcija mutiranih alela kod bolesnika sa Friedreichovom ataksijom.
Analiza urađena u novoformiranoj Genetičkoj laboratoriji Instituta za neurologiju.

 
December 2008.

Hypocamapln sclerosis in left temporal slice

 
August 2008.

The finding of the “eye of the tiger” on T2W sequence of endocranial MR images
of the patient affected with pantothenate kinase-associated neurodegeneration (PKAN)
(previously known as Hallervorden-Spatz disease) with genetically evidenced mutation
of 1231G-A in the above-mentioned gene enzyme.

 

 
July 2008.

Camptocormis of Parkins'es Disease:
drawing of the Charcot's student Paul Richer (left)
and picture of our patinent with PD (right).

 


Who is online

We have 39 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.