Home News Archive “Mehanička trombektomija kod akutnog ishemijskog moždanog udara”, 12.02.2018.
“Mehanička trombektomija kod akutnog ishemijskog moždanog udara”, 12.02.2018.

Dana 12.02.2018. godine gost Klinike za neurologiju i Centra za radiologiju i

magnetnu rezonancu KCS je bio Prof. dr Christophe Cognard sa Univerziteta u Tuluzu (Francuska), načelnik Neuroradiološke službe Univerzitetske bolnice Pierre Paul Riquet, koji je održao predavanje pod nazivom “Mehanička trombektomija kod akutnog ishemijskog moždanog udara”. Prof. dr Cognard je jedan od vodećih svetskih eksperata u ovoj oblasti i jedan od glavnih istraživača u SWIFT- PRIME studiji, jedne od pet randomizovano kontrolisanih studija koja je pokazala superiornost udružene primene intravenske trombolize i mehaničke trombektomije naspram standardnih mera lečenja sa ili bez primene intravenske trombolize, bez signifikatno povećanog rizika za pojavu simptomatske intracerebralne hemoragije.

Mehanička trombektomija predstavlja veoma efikasnu terapijsku proceduru koja se u najnovijim vodičima za lečenje moždanog udara preporučuje sa najvećim stepenom dokaza i nivoom preporuke kod pacijenata sa postojanjem okluzije završnog dela karotidne arterije ili početnog segmenta arterije cerebri medije.

Održano predavanje je imalo poseban značaj s obzirom da je nedavno u Kliničkom centru Srbije započeto izvođenje mehaničke trombektomije. Na jednom mestu su date sveobuhvatne preporuke za lečenje pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom mehaničkom trombektomijom, sa osvrtom na prehospitalno zbrinjavanje kandidata, urgetnu evaluaciju, istovremeni tretman intravenskom trombolizom kao i organizaciju i koordinaciju nadležnih službi tokom sprovođenja same intervencije. Paralelno sa tim, pred auditorijomom koji je bio sačinjen od radiologa, interventnih neuroradiologa i neurologa, dat je i pregled neruroradioloških tehnika kojima se utvrđuje lokalizacija arterijske okluzije, ekstenzija zone penumbre, veličina infarktnog jezgra i status kolateralne cirkulacija, sa ciljem što bolje identifikacija pacijenata kod kojih bi endovaskularno terapija bila korisna ili pak štetna. Takođe je istaknut i značaj mogućnosti lečenja visoko selecionisanih pacijenata nakon 6 sati od nastanka simptoma moždanog udara i pacijenata sa nepoznatim vremenom nastanka moždanog udara.

Intervju sa prof. Congardom:

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.