Home News Archive Razgovor sa prof. dr Dragoslavom Sokićem: Lečenje epilepsije vođeno etiologijom – u susret Prvoj školi epilepsije DMNS
Razgovor sa prof. dr Dragoslavom Sokićem: Lečenje epilepsije vođeno etiologijom – u susret Prvoj školi epilepsije DMNS

„Očekujem da polaznici Škole prihvate savremeni stav da su prognoza i način

lečenja epilepsije pre svega uslovljeni etiologijom poremećaja.“

Kakvo je Vaše mišljenje o konceptu škole mladih neurologa i kakva su Vaša lična iskustva s obzirom da ste na jednoj školi već učestvovali kao predavač?
Društvo mladih neurologa Srbije (DMNS) postoji samo nekoliko godina ali je svojim aktivnostima uspelo da privuče većinu lekara, ne samo iz Srbije; čija je vokacija rad sa neurološkim bolesnicima i u neurološkim ustanovama. Razlog za to nije nikakva prisila, skupljanje bodova za dobijanje ili održavanje licence za rad, ili putovanje na zanimljiva mesta gde se sastanci održavaju, što samo po sebi predstavlja legitimni motiv. Mlade neurologe je u čvrstu zajednicu okupilo saznanje da međusobnom saradnjom, razmenom mišljenja, upoznavanjem, posetama, organizovanjem sastanaka, pozivanjem na bazi zajedničkog interesovanja i poštovanja mogu da unaprede svoje znanje i veštine brže, savremenije i postojanije nego kroz dosadašnje institucionalizovane puteve. Jedna od dobro osmišljenih aktivnosti DMNS je organizovanje kurseva pod nazivom Škola mladih neurologa. Škola epilepsije je treća po redu, a prethodne dve su bile Škola nevoljnih pokreta i Škola cerebro-vaskularnih bolesti. Obe su ostavile svoje tragove i domete i postigle visoke standarde edukativnog procesa koje nije lako dostići a još teže prevazići.

Po čemu će Prva škola epilepsije biti drugačija od dosadašnjih škola koje je organizovalo DMNS?
Moto škole epilepsije je "Lečenje epilepsije vođeno etiologijom" za koju smo angažovali 18 predavača i 18 mladih lekara koji će prikazati karakteristične slučajeve bolesnika sa epilepsijom. Ideja je da teorijska izlaganja budu kratka i koncizna a da svaka celina bude ilustrovana prikazom konkretnog bolesnika čiji opis i sudbinu može da prepozna zbog tipičnosti i frekventnosti svako ko se bavi neurologijom. Kod većine prikazanih pacijenata postoji dokaz o vrsti etiologije, bilo preko pato-histološke analize uzorka mozga dobijenog operacijom, bilo preko genetskog testiranja, bilo čvrsto uspostavljenim kliničkim i parakliničkim kriterijumima. Predavači će se potruditi da pokažu uslovljenost uspeha lečenja uspehom korekcije osnovnog uzroka kao kod hirurškog odstranjenja dela temporalnog režnja kod epilepsije izazvane hipokampalnom sklerozom ili prilagođavanjem terapije na zahteve specifične etiologije, kao na primer kod lečenja tuberozne skleroze. Neće biti zanemareni ni pacijenti kod kojih specifična etiologija ne može da se postavi, ili kod kojih se zbog manje težine bolesti ne sprovode detaljna i komplikovana ispitivanja (oko 50% populacije bolesnika sa epilepsijom). I njihovo lečenje i postupak sa njima ćemo obraditi takođe.

Šta očekujete od polaznika Škole?
Očekujem da slušaoci prihvate savremeni stav (koji očigledno poznaju iz oblasti onkologije, infektivnih bolesti i drugih oblasti) da su prognoza i način lečenja pre svega uslovljeni etiologijom poremećaja, a da se do sada najčešće korišćeni principi lečenja poput selekcije respondera sekvencijalnom primenom antiepiletičkih lekova (prvo onih sa manje neželjenih dejstava) odnosi pre svega na bolesnike sa lakšom (farmakosenzitivnom) epilepsijom. Očekujem da slušaoci prihvate da populaciono česte bolesti nameću velike zahteve pred lekarima da ovladaju veštinama i znanjima iz ove oblasti koji su raznovrsni, kao što je raznovrstan profil predavača na ovom kursu (od epidemiologa preko neurologa, pedijatrijskog neurologa, neuroradiologa, patologa, neuropsihologa, psihijatra, nuklearnog medicinara do neurohirurga). Očekujem da polaznici kursa ulože napor da ponuđena znanja budu deo njihovog načina razmišljanja i delovanja.

U kom pravcu, po Vašem mišljenju, ide savremena epileptologija?
Epileptologija zadire u mnoge aspekte funkcionisanja nervnog sistema i odlično reprezentuje domete savremene nauke koja je ograničena trenutnim kapacitetima. Razjašnjenje prirode i biologije epilepsije će razrešiti i mehanizme funkcionisanja mozga. Smatra se da epilepsija verovatno nikada neće biti eradikovana jer su njeni mehanizmi nerazmrsivi od mehanizama tzv. svih viših moždanih funkcija. Većina novca u istraživanju nervnog sistema trenutno NIJE investirana u epileptologiji, ali je to očekivano, s obzirom da trenutno naučni metod ne omogućava da se odgovori na suštinska pitanja o biološkoj prirodi i mehanizmima epilepsija. Otkrivanje novih terapijskih modaliteta je direktno vezano za razjašnjenje bioloških osobina epileptogeneze. Proboji su ipak napravljeni i primena optogenetike (laserska stimulacija populacija neurona koji apsorbuju specifičnu boju pomoću implantiranog aparata), mikroRNK (poput antagomir-134 mRNA), neuromodulacija (stimulacija n. vagusa (VNS), n. trigeminusa (TNS), jedara n. talamusa (DBS) ili samog epileptogenog fokusa (RNS)), modulisanje regulatornih puteva (poput inhibicije mTOR puta rapamicinom ili everolimusom za lečenje tuberozne skleroze) kao i sinteza novih "malih" aniepileptičkih molekula ponudili su do sada neslućene domete, a aplikaciju nekih od pomenutih metoda ili već vidimo ili ćemo ih koristiti u bliskoj budućnosti.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.