Januar 2013.
There are no translations available.

Rezultati analize seruma bolesnika na prisustvo anti-neuronalnih antitela sprovedeni u Neuroimunološkoj laboratoriji Klinike za neurologiju.
Za analizu se koristi metoda indirektne imunofluorescencije (IIF), a za definitivnu potvrdu pozitivnosti nalaza koristi se imunoblot metoda (IB).

Legenda - Slika 1. pozitivna anti-Hu antitela kod bolesnika sa sitnoćelijskim karcinomom pluća i subakutnom senzornom neuronopatijom; Slika 2. pozitivna anti-Yo antitela kod bolesnice sa karcinomom jajnika i paraneoplastičnim encefalomijelitisom; Slika 3. pozitivna anti-Ri antitela kod bolesnice sa paraneoplastičnom cerebelarnom degeneracijom i za sada nepoznatom lokacijom primarnog neoplastičnog procesa. Slika 4. rezultat pozitivnih anti-Ma2 antitela IB metodom kod bolesnice sa sitnoćelijskim karcinomom bronha i limbičkim encefalitisom.

Paraneoplastični sindrom u neurologiji predstavlja skup simptoma i znakova koji se javljaju kod pacijenta koji imaju ili će razviti neoplastični proces. Do skoro ova bolest predstavljala je enigmu i dijagnostički izazov. Sada, sa uvođenjem metode koja registruje paraneoplastična At u serumu pacijenta otvaraju se nova vrata za pomoć ovim bolesnicima. Detekcija anti-neuronalnih antitela kod bolesnika sa paraneoplastičnim neurološkim sindromima je od velikog značaja, jer se ona mogu naći u serumu pacijenata i godinama pre razvoja primarnog procesa.
U neuroiminuloškoj laboratoriji Klinike za neurologiju, do danas, analizirano je više od 100 seruma, a pozitivan rezultat je zabeležen kod 9 pacijenata.

Terapija paraneoplastičnih neuroloških sindroma prvenstveno podrazumeva terapiju tumora ukoliko se on i dokaže, uz istovremenu primenu imunosupresivne i imunomodulatorne terapije.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.