Home About clinic Staff Emeritus Milijana Matijević
Milijana Matijević

Dipl. ing Milijana Matijević, glavna sestra Klinike za neurologiju u penziji

 

 

 

Dr Subotića 6, Beograd
Srednju medicinsku školu završila je u Zemunu, a Višu medicinsku školu i Fakultet organizacionih nauka u Beogradu. Za glavnu medicinsku sestru Ambulantno-polikliničkog odeljenja Instituta za 
neurologiju izabrana je 1984. godine, a od 1994. godine je glavna sestra Instituta za neurologiju. 
Bila je glavni i odgovorni urednik časopisa „Sestrinsko ogledalo“.
Bila je predsednik je Sekcije medicinskih sestara-tehničara u neurologiji Srbije od njenog osnivanja 1991. do 1996 godine.
„Školu zdravstvene nege“ za medicinske sestre Instituta za neurologiju u saradnji sa profesorima Medicinskog fakulteta i Više medicinske škole organizovala je 1996.
Jedan je od autora knjige „Zdravstvena nega u neurologiji“ 2002. godine koja je prihvaćena kao udžbenik za studente Više medicinske škole.
Od oktobra 2002. godine je član Radne grupe za zdravstvenu negu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, a na njenom čelu je od 2005. godine.
Od aprila 2006. godine bila je angažovana u Ministarstvu zdravlja sa punim radnim vremenom u trajanju od godinu dana.
Bila je učesnik u Projektu Ministarstva zdravlja „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“ (DILS), tokom 2010 godine.
Organizovala je i učestvovala u velikom broju stručnih skupova i edukativnih seminara u Srbiji.
Bila je učesnik u priređivanju mnogih dokumenata i preporuka SZO, ICN i Evropskog foruma sestara i babica.
Nacionalni koordinator za saradnju sa SZO u oblasti sestrinstva je od 2008.godine.
- „Kvalitet zdravstvene zaštite”, Medicinski fakultet Beograd, JuSQua, Savez zdravstvenih radnika Beograda, Vrnjačka Banja, 1995.
- „Sharing the Health Challenge: Risks in Health Care Practice”, The International Council of Nursing, 21st Quadrennial Congres, Vancouver, 1997.
- „Tajne uspešnog komuniciranja”, Klinički centar Srbije, Savez zdravstvenih radnika Jugoslavije, Savezno ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, Beograd, 1998.
- „ Lemon projekat” Kolaborativni centar SZO, Maribor,1998.
- „Životne poruke”, UNICEF, Gradski zavod za javno zdravlje, Aranđelovac, 2003.
- „Dokumentacija u zdravstvenoj nezi”, Udruženje medicinskih sestara-tehničara KCS „Sestrinstvo” i CIDA Partnership for tomorrow, Beograd, 2004.
- „Akutni napad astme”, Medicinski fakultet, UMST KCS „Sestrinstvo” Beograd, 2004.
- „Flagship Summer School on Health Sector Reform and Sustainable Financing”, The World Health Organization, The Health Services Management Training Centre Semmeleweis University - Budapest, Hungary, 2005.
- European Conference on Palliative care, Council of Europe, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2005.
- „Nursing diagnoses, interventions and outcomes”, ACENDIO, Bled, Slovenija, 2005.
-„Global Government Health Partners Leadership Forum”, Lillian Carter Center for International Nursing, Emory University, Atlanta, USA, 2006.
- „Pravo i procedure Evropske unije”, Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Beograd, 2006.
- „Menadžment ljudskih resursa u zdravstvu - unapređenje rada medicinskih sestara”, Agencija za menadžment ljudskih resursa - HRM Vujić, UMST KCS „Sestrinstvo”, 2007.
- „Didaktičko metodička edukacija saradnika iz nastavnih baza u sprovođenju studijskog programa”, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Beograd, 2007.
- „Building capacity and capability of nursing”, International Sceintific Conference The Nurses and Midwives of Maribor, Maribor, 2010.
- “Nursing and midwifery Leadership for Action in Primary Health Care and Maternal Newborn Health (MDG5)”, WHO Global Forum for Government Chief Nursing Officers and Midwives, Geneva, Switzerland, 2010.
- „Nursing management”, Traing in Health Servvice management in Serbia, A Projekt funded by the European Union, Beograd, 2010.
- „Kvalitet zdravstvene nege i bezbednost pacijenata”, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2011.
Dokumentovanje sestrinskog rada, istraživanje u sestrinstvu, kritičko mišljenje, ljudski resursi u sestrinstvu, usklađivanje obrazovanja sestara sa EU standardima i unapređenje kvaliteta brige.
Povelja – Savez zdravstvenih radnika Beograda, 1997.
Povelja - Savez zdravstvenih radnika Srbije, Sekcija medicine rada, 1999.
Pohvalnica – Združenie na medicinski sestri-tehničari i akušerki na Republika Makedonija, 2005.
Udruženje neuroloških sestara Srbije UNSS
Udruženje medicinskih sestara-tehničara KCS ˝Sestrinstvo˝
Udruženje za javno zdravlje Srbije
The European Association of Neuroscience Nurses (EANN)
Zdravstvena nega neuroloških bolesnika
Sestrinski proces
Istraživanje u sestrinskoj nezi
Palijativno zbrinjavanje
Engleski

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.