• Srpski
  • English
Home O klinici Organizacija Stacionar IV odeljenje Kabinet za evocirane potencijale i eksperimentalnu kliničku neurofiziologiju
Kabinet za evocirane potencijale i eksperimentalnu kliničku neurofiziologiju

JEDINICA ZA EVOCIRANE POTENCIJALE

U sklopu Klinike za neurologiju KCS već skoro 30 godina funkcioniše kabinet za evocirane potencijale,  u kome se aktuelno sprovode  elektrofiziološka ispitivanja metodom evociranih potencijala (EP). Standardno se koriste: pregled vizuelnih evociranih potencijala (VEP), auditovnih evociranih potencijala (AEP) i somatosenzornih evociranih potencijala (SSEP). Pored ovih standardnih metoda mogu se raditi i pregled motornih evociranih potencijala i kognitivnih evociranih potencijala. Ova metoda ispituje provodjenje nervnih impulsa kroz glavne nervne puteve u nervnom sistemu i značajno doprinosi postavljanju dijagnoze različitih oboljenja centralnog nervnog sistema.

Jedinica za evocirane potencijala je smeštena u Polikliničko dijagnostičkom odeljenju u zgradi Poliklinike KCS na II spratu (Ulica Višegradska 26).

Za obavljanje pregleda neophodno je posedovati odgovarajući uput (za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je da uput bude overen od strane nadležne komisije), neurološki nalaz lekara sa Klinike za neurologiju KCS, a u slučaju oštećenog sluha/vida i nalaze tonskog audiograma/nalaz oštrine vida.

Osoblje kabineta čine:

  • Ass. dr Aleksandra Kačar, šef kabineta
  • Prof. dr Nataša Dragašević Mišković
  • Emina Herceg, med. sestra

JEDINICA ZA KLINIČKU I EKSPERIMENTALNU NEUROFIZIOLOGIJU

Laboratorija za eksperimentalnu kliničku neurofiziologiju u okviru Klinike za neurologiju KCS bavi se ispitivanjima neurodegenerativnih bolesti, kao sto su Parkinsonova bolest, spinocerebelarne ataksije, distonije, nasledne bolesti motornog neurona ili vaskularna oboljenja mozga sa lezijama bele mase i hroničnim ishemijama kod okluzivnih bolesti malih krvnih sudova.

Ove neurodegenerativne bolesti karakterišu sa kako motornim tako i nemotornim ispoljavanjima, kognitivnim poremećajima, poremećajima pažnje i spavanja, a istraživanja su vezana za pokret, poremećaje pokreta, mehanizme motorne kontrole i propriocepcije i karakteristike hoda i narušenog obrasca hoda i ravnoteže.

Pažnja je usmerena na međusobne uticaje pojedinih kliničkih karakteristika, klasifikovanje kliničkih elektrofizioloških ispoljavanja odnosno izmena kod takvih pacijenata, uz uporedno praćenje kliničkih skala i pokazatelja. Takođe, pažnja je usmerena na elektrofiziološke karakteristike aktivnosti CNS, kortikalnih i perifernih mehanizama kod ovakvih poremećaja i na mogucnost razvijanja proverljivih dijagnostičkih testova i definisanje dodatnih dijagnostičkih kriterijuma koji bi se kod ovih poremećaja aplikovali u ranoj fazi bolesti u cilju oporavka narušenih funkcija, određivanju daljeg toka lečenja i preveniranju komplikacija osnovne bolesti.

U Laboratoriji se koristi savremena istrazivačka oprema za istraživanje tremora, istraživanje hoda i ravnoteže, merenja karakteristika pokreta, stimulaciju i posmatranje odgovora CNS uz pomoć transkranijalne magnetne stimulacije.

Pored saradnika Klinike za neurologiju, dr Nataše Dragašević Mišković, Ass. dr Igora Petrovića, Ass. dr Aleksandre Kačar, u radu Laboratorije uključeni su i saradnici Laboratorije za neurofiziologiju Instituta za medicinska istraživanja, dr Saša Radovanović, dr Saša Filipović, dr Nikola Kresojević, kao i saradnici drugih istraživačkih organizacija. Istraživanja se odvijaju u okviru projekata iz programa Osnovnih istraživanja Ministarstva nauke, kao i u okviru nekoliko međunarodnih projekata, a u Laboratoriji se izvode i istraživanja u okviru postdiplomskih studija mladih saradnika.

Osoblje kabineta čine:

  • Prof. dr Nataša Dragašević Mišković, šef kabineta
  • Ass. dr Igor Petrović
  • Dr Nikola Kresojević
  • Dr sci. Saša Radovanović (spoljni saradnik)
 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.