Department V: Multiple sclerosis and other demyelinating diseases

Odeljenje za imunski-posredovane bolesti centralnog nervnog sistema (CNS) bavi se dijagnostikovanjem i lečenjem bolesnika sa multiplom sklerozom i drugim imunski-posredovanim oboljenjima CNS (spektar neuromijelitisa optika, imunski-posredovani vaskulitisi CNS, imunski-posredovana granulomatozna oboljenja CNS, autoimuni encefalitisi i encefalomijelitisi). U dijagnostičkom i terapijskom pristupu ovim bolesnicima primenjuju se najsavremeniji dijagnostički kriterijumi i terapijski protokoli.

Pored standardnih laboratorijskih analiza, najčešće primenjivani dijagnistički postupci na odeljenju obuhvataju analizu likvora, imunoserološke analize u krvi, elektrofiziološke metode ispitivanja (evocirani potencijali), kao neuroradiološke metode (kompjuterizovana tomografija-CT i pregled nuklearnom magnetnom rezonancom-NMR).

Bolesnici se na našem odeljenju leče prema terapijskim protokolima koji se aktuelno u svetu primenjuju. Terapija obuhvata, kako medikamentoznu terapiju, tako i neurorehabilitacioni tretman. Ukoliko postoje indikacije, naši bolesnici se mogu lečiti i terapijskim izmenama plazme. Bolesnici od multiple skleroze se na našem odeljenju leče i imunomodulatornom terapijom, prema jasno definisanim kriterijumima. Na odeljenju se sprovode i kliničke studije sa novim lekovima za lečenje multiple skleroze.

Bolesnici se hospitalizuju na našem odeljenju nakon specijalističkog pregleda koji se obavlja u Poliklinici Kliničkog centra Srbije, za koji je potrebno imati adekvatan uput neurologa iz nadležnog doma zdravlja.

Lekari našeg odeljenja:

  • Profesor dr. Jelena Drulović, načelnik odeljenja (obavlja ambulantne preglede sredom na Klinici za neurologiju KCS pre podne)
  • Doc. dr Šarlota Mesaroš (obavlja ambulantne preglede sredom u Poliklinici KCS, posle podne)
  • Ass. dr Irena Dujmović Bašuroski (obavlja ambulantne preglede sredom u Poliklinici KCS, posle podne)
  • dr Jelena Dačković (obavlja ambulantne preglede petkom u Poliklinici KCS, posle podne)

Glavna sestra odeljenja:

  • Bojana Tadić (kontakt telefon -011 3064236)
 

Who is online

We have 28 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.