Home Nursing Education and training
Education and training

Praćenje novina i novi pristupi u obrazovanju i kontinuiranoj edukaciji  postaju nezaobilazna potreba svih koji su zainteresovani za visoko obrazovanje, profesionalni razvoj i usavršavanje.

Klinika za neurologiju je referentna ustanova za usavršavanje lekara,  sestara, kao i  nastavna baza  za studente medicine, studente visoke strukovne medicinske škole  i učenike srednje medicinske škole.

Tokom godine na Klinici za neurologijiu se održavaju stručni skupovi koji su akreditovani od Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, a organizatori su Klinika za neurologiju,  Udruženje neuroloških sestara Srbije i UMST KCS  „Sestrinstvo“. Klinički seminari se održavaju dva puta mesečno, a tokom godine se organizuju i dva ili  tri kursa prema planiranom rasporedu.

Sestre naše kuće učestvuju i na skupovima koje organizuju  i druga udruženja sestara u zemlji i u inostranstvu, a prema tematici i interesovanjima.

Svi radovi su zasnovani na  istraživanjima u oblasti sestrinske nege, poduprti praksom zasnovanom na dokazima i  profesionalnom razvoju radi  rešavanja aktuelnih problema i  poboljšanju kvaliteta zdravstvene nege.

Doživotno učenje je obaveza svakog zdravstvenog radnika. U našoj ustanovi  se svake godine povećeva  broj sestara  sa visokim obrazovanjem, što je standard za zvanje sestre u Evropskoj uniji.

Politika kuće je stalno unapredjenje kvaliteta kroz podršku svim vidovima učenja,  unapređenju dokumentovanja sestrinskog  rada, prihvatanju izazova, razumevanju  promena, otvorenosti za nove ideje, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života naših pacijenata.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.