Home Sestrinstvo Dostignuća i novine Novi okvir rada u oblasti zdravstvene nege
Novi okvir rada u oblasti zdravstvene nege

U sklopu reformi zdravstvenog sistema, unapredjivanje kvaliteta zdravstvne zaštite i usklađivanje sa evropskm tokovima, na Institutu za neurologiju se ostvaruje novi okvir rada u oblasti zdravstvene nege.

Savremeni tretman  bolesnika  zahteva neophodnost koordiniranja i usklađivanja rada, što je moguće kvalitetno obezbediti samo uz nova i stalno obnavljana znanja i veštine, uz izgradjivanje visoko etički koncipiranih stavova i kontinuirano planiranje, vodjenje i kontrolu svih procesa rada u oblasti zdravstvene nege i službama podrške.  Rezultat ovih intervencija je kvalitetno nov odnos prema bolesnicima i zaposlenima, što vodi stalnom unapređivanju kvaliteta rada.

Na Institutu je zaposleno 109 sestara, od kojih je oko 20% je sa višom školom. Osnovni metod rada je proces zdravstvene nege / sestrinski proces. Kroz razne vidove edukacije, dostupnu domaću i stranu literaturu, sestrinsku dokumentaciju iz mnogih država Evrope i sveta, sestre Instituta su formirale sestrinsku dokumentaciju  koju čine:

  • jedinstvena terminologija
  • sestrinska prijemna lista sa Bradenovom skalom
  • lista zdravstvene nege
  • sestrinsko otpusno pismo

Jedna od funkcionalnih celina na Institutu je Centar za prevenciju komplikacija nepokretnosti koji je formiran 2006. godine. Tim čini šest sestara i dva lekara, a na čelu tima je sestra. Po snimanju stanja utvrdjen je plan aktivnosti. Najpre su obezbedjenji neophodni resursi za negu, poboljšana je dostupnost dijagnostike i uvedeni su novi obrasci za praćenje kvaliteta rada. To su:

  • lista  praćenja dekubitalne rane
  • lista praćenja bolesnika sa urinarnim kateterom
  • izveštaj o neočekivanom dogadjaju

Na Istitutu se redovno vrši kontrola kvaliteta rada u oblasti zdravstvene nege kroz unutrašnji nadzor po odredjenom rasporedu.

Kontinuitet zdravstvene nege, lična odgovornost, aktivno učešće korisnika / bolesnika i porodice, poboljšana komunikacija, mogućnost istraživanja i praksa zasnovana na dokazu su osnovni postulati zdravstvene nege na Institutu za neurologiju.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.