Home Education Medical education
Continuous medical education

The Neurology clinic organizes different forms of continuous medical education. Please see the links below for more details.

KME Intravenski imunoglobulini u neurologiji

Patofiziološka osnova za racionalno lečenje bolesnika sa epilepsijom

Međunarodni simpozijum Challenges in Stroke Mozdani udar-izazovi III

Nacionalna Škola za neuroangiologiju Udruženja za Neuroangiologiju Srbije, Generacija 8 , školska 2011/2012. godina.

Seminar ,,Miopatije  - Savremeni pristup u klasifikaciji, dijagnostici i lečenju’’, 01.10.2010.

Second EFNS Teaching Course in Serbia 2008.

Nacionalna Škola za neuroangiologiju Udruženja za Neuroangiologiju Srbije V Generacija , školska 2008/2009. godina.

Glavobolje 2007.

Novine u neurosonologiji 2006.

Hronične glavobolje 2005.

Vaskularne demencije 2005.

Glavobolje 2004.

Akutni ishenijski moždani udar 2004.

 

PROGRAMI KME

2016. godina

31.03.2016. Prof Dr Marina Svetel, Ass Dr Igor Petrović
Domaći kurs:"Jatrogeni nevoljni pokreti - mehanizam nastanka, klinička fenomenologija i terapijski pristup" (održan i  06.04.2016.)

07.04.2016. Prof Dr Dragoslav Sokić, Ass.Dr Aleksandar Ristić
Domaći kurs:"Medikamentna terapija  pre i posle  hirurškog lečenja epilepsije“ (održan više puta u razlučitim gradovima, 14.04.2016.21.04.2016.,12.05.2016.,19.05.216.,26.05.2016.,)

 

2015. godina

02.04.2015. Prof.dr Marina Svetel, Ass.dr Igor N. Petrović
Domaći kurs: “Uloga amantadina u lečenju Parkinsonove bolesti i drugih neuroloških poremećaja”( održan više puta u razlučitim gradovima,02.04.2015.,22.05.2015.,05.11.2015.,19.11.2015.,18.02.2016.)

14.05.2015. Prof.dr Marina Svetel, Ass.dr Igor N. Petrović
Domaći kurs: “Kliničko ispoljavanje i lečenje  komplikacija motornog odgovora kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću”

30.05.2015. Prof.dr Elka Stefanova, Prof dr Gordana Tončev, Doc.dr Marija Semnic, Dr Smiljana Kostić
Domaći kurs: “Terapijske opcije u Alchajmerovoj bolesti i ostalim demencijama”( održan više puta u razlučitim gradovima,01.10.2015., 03.10.2015.)

18.09.2015. Akademik Prof.dr Vladimir Kostić, Akademik Prof.dr Dušica Lečić Toševski,Prof.dr Dragoslav Sokić, Doc.dr Nataša Dragašević Mišković, Ass.dr Igor Petrović Ass.dr Aleksandar Ristić, Prof.dr Mark Edvards, Prof.dr Majkl Ker
Domaći simpozijum:“Funkcionalni neurološki poremećaji: interdisciplinarni pristup”

20.11.2015. Akademik Vladimir Kostić, Prof.dr Dragoslav Sokić, Prof.dr Nadežda Čovičković Šternić, Prof.dr Ljiljana Beslać Bumbaširević, Prof.dr Zagorka Jovanović, Doc.dr Jasna Zidverc, Ass.dr Aleksandra Pavlović, Ass.dr Milija Mijajlović
Domaći simpozijum:” Najčešće bolesti u neurologiji “

 

2014. godina

27.3.2014. Prof.dr Elka Stefanova, Doc.dr Vladimir Janjić
Stručni sastanak: "Dobra klinička praksa  u Alchajmerovoj bolesti "

26.05.2014. Prof dr Elka Stefanova
Stručni sastanak: "Deset zabluda u vezi Alchajmerove bolesti "  (održan i  27.05.2014.)

28.11.2014.  Prof.dr Marina Svetel, Prof dr Elka Stefanova, Doc.dr Nataša Dragašević Mišković, Ass.dr Igor Petrović
Domaći kurs: Uloga dopaminskih agonista u lečenju noćnih simptoma, motornih i nemotornih komplikacija dopaminergičke terapije kod obolelih od Parkinsonove bolesti

 

2013. godina

23.02.2013. Akademik Prof Dr Vladimir Kostić, Prof Dr Dragoslav Sokić, Prof Dr Marina Svetel, Prof Dr Elka Stefanova, Prim Dr Slavko Janković
Domaći kurs:"Neuropsihijatrija ponovo "

29.03.2013. dr sci. med. dr Georgios K. Tsivgoulis
Stručni sastanak:"Terapija akutnog moždanog udara: mogućnosti i neuspesi"

02.04.2013. Akademik Prof Dr Vladimir Kostić, Prof Dr Slavica Đukić Dejanović, Prof Dr Elka Stefanova, Prof Dr Tatjana Pekmezović, Doc Dr Vladimir Janjić
Domaći kurs: " Alchajmerova bolest - da li imamo nova rešenja "

15.05.2013. Akademik Prof Dr Vladimir Kostić,Prof Dr Marina Svetel, Prof Dr Elka Stefanova
Domaći kurs: " Recognition programme  rano otkrivanje alchajmerove bolesti " (održan više puta u različitim gradovima,08.05.2013., 15.05.2013.)

24.04.2013. Prof. dr Hughes Chabriat
Stručni sastanak: " Cadasil and other hereditary ischemic small vessel disease "

14.05.2013. Akademik Prof Dr Vladimir Kostić, Prof Dr Marina Svetel, Prof Dr Elka Stefanova, Prof Dr Tihomir Ilić, Ass Dr Igor Petrović
Domaći kurs:" Dileme u dijagnostici nevoljnih pokreta i rešavanju komplikacija parkinsonove bolesti "

18.05.2013. Prof Dr Elka Stefanova, Prof Dr Gordana Tončev
Domaći kurs: " Prezentacija novih kriterijuma za postavljanje dijagnoze alchajmerove bolesti, blagog kognitivnog poremećaja i prekliničke forme bolesti "

27-28.09.2013. Prof. Dr Marina Svetel, Prof. dr Elka Stefanova ,Ass.dr Igor Petrović
Domaći kurs:"Dijagnostičke i terapijske dileme u Parkinsonovoj bolesti"

30.09.2013. Ass.dr Nikola Vojvodić
Stručni sastanak: "Lečenje epilepsije kod starijih"( održan I 06.11.2013.

01.10.2013. Prim.dr Slavko Janković, Dr Slobodanka Pejović Nikolić
Stručni sastanak: "Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje nesanice"  (odžan više puta,02.10.2013.,03.10.2013.,04.10.2013. i  26.06.2014.)

07.10.2013. Prof. Dr Dragoslav Sokić
Stručni sastanak: "Prirodni tok i evolucija epilepsije"

08.10.2013. Prof. Dr Elka Stefanova, Ass.dr Aleksandra M. Pavlović, Mr sci.med.dr Mirjana Petrović, Doc.dr Marija Semnic, Dr Snežana Đorđević, Prim.dr Aleksandra Milićević Kalašić
Stručni sastanak: "Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje Alchajmerove bolesti " (održan više puta, 09.10.2013.,10.10.2013.,11.10.2013.

15.10.2013. Prof. Dr Jelena Drulović, Prof .Dr Tatjana Pekmezović, Ass.Dr Šarlota Mesaroš, Ass, Dr Irena Dujmović Bašuroski,Prof.Dr Slobodan Vojinović, Prof.Dr Gordana Tončev
Stručni sastanak:”Nacionalni vodič dobre kliničke prakse  multipla skleroza" (odžan više puta,16.10.2013., 17.10.2013.,18.10.2013.)

30.11.2013. Prof.dr Dragoslav Sokić, Ass.dr Aleksandar Ristić
Domaći kurs: "Terapija epilepsije po meri bolesnika: medikamentno, stimulaciono i hiruško lečenje bolesnika sa epilepsijom"

04.12.2013. Prof dr Evica Dinčić
Stručni sastanak: "Endofenotip multiple skleroze - korak prema prevenciji bolesti "

 

2012. godina

20.04.2012. Prof Dr Nebojša Lalić, Prof Dr Dragana Lavrnić, Doc Dr Aleksandra Jotić i  Ass Dr Ivana Basta
Domaći kurs: “Bolna dijabetesna neuropatija” (održan i 29.05.2012.)

23.04.2012. Prof Dr Dragoslav Sokić, Ass Dr Aleksandar Ristić
Domaći kurs:”Epilepsija i psihijatrijski i kognitivni komorbiditeti” (održan više puta u razlučitim gradovima, 29.05.2012., 13.09.2012.)

8-9.jun 2012. Prof Dr Elka Stefanova, Prof Dr Slavica Đukić Dejanović
Domaći kurs: “Praktični vodič za dijagnozu i lečenje Alchajmerove bolesti”

09.11.2012. Prof.Dr Elka Stefanova
Stručni sastanak: "Značaj pravovremene dijagnostike demencije i faktori rizika"

 

2011. godina

13.04.2011. Akademik Prof.Dr Vladimir Kostić, Prof.Dr Marina Svetel, Prof.Dr Elka Stefanova
Domaći kurs:”ReCognition programme Rano prepoznavanje Alchajmerove bolesti”

09.05.2011. Prof Dr Dragan Pavlović
Stručni sastanak” "Progresivna multifokalna  leukoencefalopatija"

27.05.2011. Prof.Dr Marina Svetel
Stručni sastanak:” Kontinuirana dopaminergička stimulacija i lečenje Parkinsonove bolesti” (održan i 15.06.2011.)

29.05-31.05.2011. Prof.Dr Elka Stefanova, Prof.Dr Marina Svetel
Domaći kurs:”Savremeni terapijski pristup i lečenje Alchajmerove bolesti i demencija u sklopu Parkinsonove bolesti”

27.05.2011. Prof.Dr Elka Stefanova
Stručni sastanak:  Nova terapijsae opcija lečenja Parkinsonove bolesti” ,(održan i 30.05.2011.)

16.-17.09.2011.  Prof Dr Elka Stefanova, Prof Dr Gordana Tončev
Domaći kurs:” Alchajmerova bolest” (održan više puta, u različitom gradovima 11.-12.11.2011., 23.-24.03.2012., 30.-31.03.2012.)

17.10. 2011. Prof Dr Phillippe Kahane
Stručni sastanak: "The role of invasive in EEG in presurgical evaluation in patients with focal pharmacoresistant epilepsy"

21-22.10.2011. AkademikProf. Dr Vladimir Kostić, Prof Dr Dragoslav Sokić, Prof Dr Slavica Đukić Dejanović, Prof Dr Dušica Lečić Toševski, Prof Dr Ratomir Lisulov, Prim Dr Slavko Janković
Domaći kurs:” Terapijski izazovi psihofarmaka danas”

23.11.2011. Prof Dr Marina Svetel,  Prof Dr Elka Stefanova Doc Dr Nataša Dragašević Mišković, DrJelena Stamenović
Domaći kurs: "Zašto se ne treba bojati dopaminskih agonista u lečenju Parkinsonove bolesti i opravdanost  primene preparata sa produženim oslobađanjem" (održan više puta u različitim gradovima, 30.11.2011.,07.12.2011.)

28.11.2011.Ass.Dr Šarlota Mesaroš, Ass.Dr Irena Dukmović Bašuroski, ass.dr Ivana Basta, Ass.Dr Aleksandra Radojičić, dr Milija Mijajlović
Domaći kurs:”Klinički algoritmi za lečenje neuroloških bolesti”

 

2010. godina

17.02.2010.Prof.dr  Dragoslav Sokić, Prof Paolo Tinuper
Stručni sastanak:""Stimulacija vagusnog nerva u terapiji bolesnika sa epilepsijom"

24.03.2010. Prof.dr Zagorka Marković Jovanović
Stručni sastanak:"Savremene mogućnosti ultrazvučne dijagnostike cerebrovaskularnih poremećaja"

09.04.2010. Akademik Prof dr Vladimir Kostić, Prof dr Erwin Ott, Ass Prof  Daliuus Jatužis, Ass Prof Bajenaru Ovidiu Alexandru, Prof dr Laszlo Vecsei, Prof dr Laszlo Vecsei, Prof Dr Maja Relja
Kurs:” Parkinsonova bolest - Train the trainer meeting”

23.04.2010.Prof Dr Dragan Pavlović, Prof.dr Marina Svetel
Stručni sastanak: “Savremena terapija demencija”

23.04.2010.Prof.dr Enrico Granieri, DrRiccardo De Gennaro,Dr Patrik Fazio
Stručni sastanak: "Epidemiological studies in MS: role of environment"

14-16.05.2010. Prof.dr Marina Svetel, Dr Igor Petrović
Kurs: "Rano prepoznavanje i lečenje motornih i nemotornih komplikacija dugotrajne terapije levodopom" (održan i 08.-10.04.2011.)

15.10. - 16.10.2010. Prof Dr Marina Svetel, Prof Dr Elka Stefanova
Kurs:" Kontinuirana dopaminergička stimulacija: zašto i kako?"

19.11.2010. Prof Dr Marina Svetel
Stručni sastanak:”Terapijski izbori u lečenju Parkinsonove bolesti”

 

Who is online

We have 25 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.