Home Science Bibliography Ph. D. theses
Ph. D. theses

Šternić Čovičković Nadežda: Zastupljenost haptoglobinskih tipova kod bolesika sa primarnim intrakranijalnim tumorima, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, (doktorska disertacija) 1983.

Vladimir S. Kostić. Izucavanje metabolizma prostaglandina u ishemiji mozga. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, (doktorska disertacija)1986.

Jovanović (Marković) Zagorka. Beta-tromboglobulin i cirkulišući trombocitni agregati u pojavi akutnih cerebrovaskularnih oboljenja. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1987 (doktorska disertacija).

Ljiljana Bumbaširević. Uporedna studija citoloških karakteristika likvora i neuroloških manifestacija u odraslih bolesnika sa akutnim leukemi­jama). Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu  (doktorska disertacija)1987.

Zorica Stević. Dinamsko ispitivanje funkcije hipotalamus-hipofizne osovine u bolesnika sa Parkinsonovom  bolešću, 1991 (doktorska disertacija).

Vidosava Rakočević. Rano otkrivanje poremećaja u miokardu i sprovodnom sistemu srca kod obolelih od miotonične distrofije” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (doktorska disertacija) 1994.

Jelena Drulović. Analiza oligoklonalnog imunoglobulina G u diferencijalnoj dijagnozi neuroloških oboljenja (doktorska disertacija) 1994.

Dragana Lavrnić. Kliničko-epidemiološka studija mijastenije gravis. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995 (doktorska disertacija).

Eleonora Džoljić. Nitric Oxide and the Central Nervous System. (Azot oksid i centralni nervni sistem). Faculty of Medicine and Health Sciences, Erasmus University, The Netherlands, 1998, nostrifikovana na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000.

Dejana Jovanović. Etiologija i diferencijalna dijagnoza cerebrovaskularnih poremećaja u graviditetu i puerperijumu. Medicinski fakultet u Beogradu (doktorska disertacija) 2000.

Nataša Dragašević. Kliničko-genetska studija spinocerebelarnih ataksija. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, (doktorska disertacija) 2003.

Zidverc Trajković Jasna: Procena efektivnosti terapijskih strategija kod bolesnika sa primarnim hroničnim glavoboljama. Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu, (doktorska disertacija) 2006.

Pavlović Aleksandra: Etiopatogeneza i kliničke manifestacije leukoencefalopatija odraslih, Doktorska disertacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, (doktorska disertacija) 2007.

Irena Dujmović Bašuroski: Rani prognosticki faktori klinickog ishoda kod bolesnika sa  multiplom sklerozom, (doktorska disertacija) 2008.

Šarlota Mesaroš. Faktori koji koreliraju sa motornim i kognitivnim oštećenjem u multiploj sklerozi: morfometrija zasnovana na vokselima. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu  (doktorska disertacija) 2009.

Stojan Perić. Ispitivanje funkcionalnih i morfoloških poremećaja centralnog nervnog sistema kod bolesnika sa miotoničnom distrofijom tipa 1, doktorska teza. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 2014.

Marina Svetel.  Populaciono genetska analiza fokalnih distonija. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  1994 (doktorska disertacija)

Slavko Janković. Analiza kliničkih i subkliničkih paroksizama, spavanja i deprivacije spavanja kod bolesnika sa epilepsijom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  1994 (doktorska disertacija)

Ivana Basta. Studija kvaliteta života bolesnika sa miastenijom gravis u definisanoj populaciji. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2010 (doktorska disertacija)

Marko Ercegovac. Uloga oksidativnog stresa u kontroli epileptičkih napada i terapijskom odgovoru na primenu različitih antiepileptičkih lekova. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2010 (doktorska disertacija)

Nikola Vojvodić. Analiza karakteristika periiktalnih vegetativnih znakova za lokalizaciju epileptogene zone kod epilepsija temporalnog režnja. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2012 (doktorska disertacija)

Gordana Tomić. Neurolingvistička i akustička analiza govorno-jezičkih deficita kod bolesnika sa fokalnim i difuznim supkortikalnim vaskularnim lezijama mozga. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2010 (doktorska disertacija)

Aleksandar Ristić. Korelacije obrazaca ponašanja fokalnih epileptičnih napada i epileptogene lezije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2012 (doktorska disertacija)

Višnja Pađen. Akutni ishemijski moždani udar kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom: kliničke karakteristike i ishod. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2014 (doktorska disertacija)

Ana Nikolić. Kliničke, elektrofiziološke, patogenetske i imunološke specifičnosti stečene autoimune miastenije gravis udružene sa antitelima prema mišić-specifičnoj tirozin kinazi. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2014 (doktorska disertacija)

Igor Petrović. Morfološko-funkcionalni korelat depresije kod Parkinsonove bolesti. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2015 (doktorska disertacija)

Milija Mijajlović. Uloga transkranijalne parenhimske sonografije i difuzione magnetskerezonance u otkrivanju strukturnih lezija rafe sistema moždanog stabla kodbolesnika sa Parkinsonovom bolešću i depresijom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2015 (doktorska disertacija)

Nikola Kresojević. Učestalost i specifičnost ispoljavanja Parkinsonove bolesti kod homozigotnih i heterozigotnih nosilaca mutacija gene za  glukocerebrozidazu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2016 (doktorska disertacija)

Maja Stefanović Budimkić. Dugoročna prognoza bolesnika sa akutnim ishemijskim moždanim udarom lečenih intravneskom trombolitičkom terapijom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2016 (doktorska disertacija)

Jelena Dačković. Procena kognitivnog statusa kod bolesnika sa različitim kliničkim fenotipovima multiple skleroze.. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,  2016 (doktorska disertacija)

 

Who is online

We have 27 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.